Shaolin Yi Jin Jing Qi Gong

12 Bewegungen des Shaolin Yi Jin Jing Qi Gong
zur Transformation der Faszien

  1. Bewegung

2. Bewegung

3. Bewegung

4. Bewegung

5. Bewegung

6. Bewegung

7. Bewegung

8. Bewegung

9. Bewegung

10. Bewegung

11. Bewegung

12. Bewegung